دو واکنش نویسنده به سانسور
«انتخاب با نویسنده‌است که می‌خواهد متعلق به کدام دسته‌ی کهن‌الگووار باشد. لباس رزم بپوشد و با قلمش به میدان مبارزه رود و یا با تحمیقی خودخواسته، لبخندزنان دست‌هایش را بالا بگیرد.»