رادیو شهرزاد
«در قسمتِ دوم از میلان کوندرا، هوشنگ گلشیری و حسین پناهی بشنوید.»