دیگر ممنوع القلم و لیست سیاه نداریم!
«هر کتابی که به وزارت ارشاد وارد شود آن را می‌خوانیم اگر با قانون منطبق باشد چاپ می‌شود و اگر این‌گونه نبود باید اصلاح شود.»