صداهای جهان بی‌صدا
پرونده‌ی رمان ماهو نوشته‌ی منیرالدین بیروتی.