کلاه سر همه‌تان گذاشتم و رفتم
سالمرگ نویسنده‌ی «سنگی بر گوری».