اگر از تاریخ نمی‌شود انتقام گرفت، از اشخاص می‌شود
نقدی بر رمان «کافه‌ی خیابان گوته» نوشته‌ی حمیدرضا شاه‌آبادی.