چرا عکسِ کتابِ بزک‌ کرده منتشر می‌کنیم؟
چگونه می‌شود عطش عکاسی از جلد کتاب‌ها را با آمار کتاب‌نخوانی کنار هم گذاشت؟