بگو چه می‌خوری بگویم که هستی
مرورِ «بام تا شام مشاهیر» از میسون کوری.