دنیای خیالی بورخس
خواندن بورخس نسبت به خواندن چخوف لذت یا روشنگری کمتری همراه دارد؟