باید کتابی بنویسم!
دعوت به خواندن فصل آخر رمان دگرگونی از میشل بوتور.