جایزه‌ی ادبی «مکتب جنوب»
حداکثر پنج داستان کوتاه در بخش‌های ادبیات داستانی، نقد و پژوهش ادبی به این جایزه ارسال کنید.