نقدادبی و مطالعات فرهنگی
قرائتِ نقادانه‌ی حسین پاینده از آگهی‌های تجاری در تلویزیون ایران.