جنگ، گلوله، انفجار و کشتار دسته‌جمعی
مرور «دختری در جنگ» نوشته‌ی سارا نوویچ.