یورش دوم به نانوایی
دعوت به خواندن داستانی از هاروکی موراکامی.