اگر کتک نمی‌خواهید، پارسی را پاس بدارید!
«ما نمی‌دانستیم آقای حدادعادل اینقدر روی واژگان مصوب فرهنگستان حساس است. البته شایعاتی در این زمینه مطرح بود اما ما باور نمی‌کردیم!»