الف با تنوین یا بدون تنوین؟
چرا همچنان تنوین در فارسی، نه تنها استفاده می‌شود بلکه هر ده سال شاهد ظهور کلمه‌ی تازه‌ای با تنوین یا کاربرد تازه‎ای از واژگان تنوین‎دار هستیم؟