ششصدوپنجاه‌وشش صفحه خلاقیت
درباره‌ی کتاب «جز از کل» نوشته‌ی استیو تولتز.