داستانِ «۲۵ اوت ۱۹۸۳»
«بررسی و خوانشِ این داستان کوتاه از کتابِ «زن وسطی» نوشته‌ی «خورخه لوئیس بورخس» با ترجمه‌ای از اسدالله امرایی در ۲۲ دی ماه.»