سندروم شنبه شش و پانزده
اگر حس تنبلی روزهای شنبه را دوست دارید، این داستان را بخوانید.