تجدید چاپِ رمانی از خالق کلیدر
دولت آبادی: «آن مادیان سرخ یال» سبقت گرفت از ذهن من.