ادبیات کودتایی یا کودتای ادبیاتی؟
سارتر در برابر آلبرکامو.