من شعار دوست دارم!
«استاداصغر و استاداکبر، مشهورترین هنرمندانِ گمنام، در نشست صمیمانه با دکتر حسن روحانی، رییس‌جمهور.»