آقای روحانی خودش سرِ شوخی را باز کرد!
«ارشاد اگر کار با قیچی را بلد باشد و کار ممیزی را مطابق آیین نامه‌های نوشته یا نانوشته خوب انجام دهد هنرمند محسوب می‌شود!»