ما نویسنده ایم، ما را نویسنده ببینید!
«بیانیه‌ی ۱۳۴ نویسنده‌ی ایرانی در سال ۱۳۷۳ در اعتراض به فضایِ بسته‌ی فرهنگی و اعمالِ سانسور.»