سانسور در ایران و مشکلات نشر در تبعید
«رهایی از سانسور و راهی تازه برای انتشار کتاب فارسی در خارج از کشور!»