داستانی صوتی از هاینریش بل
«قسمت اول از عقاید یک دلقک را باهم بشنویم.»