روزی که من گم شدم!
«بیست و یکمین برنامه‌ی رادیو داستان.»