کتابِ گویا
«قسمتِ یک تا بیست رمانِ «کمی بهار» از شهرنوش پارسی‌پور.»