سانسور رفتاری فراقانونی است!
«علی‌اصغر سیدآبادی: نویسندگان حذف سانسور را می‌خواستند نه تغییر مرحله‌ی آن را.»