جایزه‌ی کتابِ «کال چرا»
فراخوان شرکت در نخستین جایزه‌‌ی مستقل ادبیات و هنر کردی.