مرگ تراژیک در جهان پر آشوب
یادبود سایت‌ اند‌ساوند برای عباس کیارستمی.