یک روز هم قصه‌ی من و تو را می‌نویسند
مرورِ «از میان شیشه از میان مه» و «سوقصد به ذات همایونی».