عصر، عصر داستان‌هاست!
دعوت به خواندن داستانِ ساحل از آلن رب گریه.