چگونه حق تالیف و ترجمه‌‌ی کتاب‌های خود را به کشورهای دیگر بفروشیم؟
شش راهکار عملی برای فروش حق رایت کتاب‌های ایرانی به سایر کشورها.