از راز من هیچ ندانی آسوده‌تری!
درباره‌ی «قلبی به این سپیدی» نوشته‌ی خابیر ماریاس.