زندگی همین است
نقد و بررسی رمانِ محمدهاشم اکبریانی با حضور اسداله امرایی و مهدی یزدانی‎خرم.