کتابی برای خواننده‌های جدی و نویسنده‌های تازه‌کار
درباره‎ی «گذار روزگار» آخرین گفت‎وگوی رومن گاری.