شاملو سخن نگفت
مرثیه‌ای برای شانزدهمین سالمرگ احمد شاملو از سر مزارش.