دلقک‌ها هم فکر می‌کنند!
رمانِ «عقاید یک دلقک» از هانریش بل را که تمام می‌کنیم، دوست داریم برگردیم به ابتدایش و از نو بخوانیم.