ما چطور کودتا کردیم؟!
دعوت به خواندن داستانی از عزیز نسین که سال‌ها پیش در کتاب خاطرات یک مرده، با ترجمه‌ی رضا همراه خوانده بودم.