دیر کردی ما شام را خوردیم
رسول یونان با کتاب جدیدش به کتابفروشی‌ها آمد.