افسانه‌ی شاعر گمنام
گردهمایی هنردوستان به یاد محمدعلی سپانلو در موسسه‌ی کارنامه.