رمانی که شاهکار نیست؛ اما اثری است زیبا
درباره‌ی «مرگ بسیار آرام» نوشته‌ی سیمون دوبووار.