در جست‌وجوی کافکا در پراگ
دعوت به دیدن تصاویری از پراگ قدیم، موزه و خانه‌ی محل تولد آقای نویسنده.