اگر تاریخ جنگ جهانی برایتان جذاب است این رمان را بخوانید
مروری بر «بئاتریس و ویرژیل» از یان مارتل که به کمک شخصیت‌های یک قاطر و میمون به جنگ با نازیسم و عقاید فاشیستی رفته.