«ذکریا» غلط املایی دارد و درست آن «زکریا» است!
ماجرای غلط‌های املایی در ماکت کتاب‌های ورودی کتابخانه‌ی ملی.