همنشینی خیال و دنیای زنانه
مجموعه داستان «فردا داستان خوبی می‌نویسم» از سپیده ابرآویز.