جایزه‌ی جهانی کتاب سال
فراخوانِ بیست‌وچهارمین دوره برای ناشران، پدیدآورندگان و صاحبنظران.