نویسنده‌ای به نام صادق چوبک!
رضا براهنی: رمز مانایی چوبک این بود که حد فاصل بین فقر و جهل را فهمید.