وقتی رستم از شاهنامه رفت!
«قصه‌ی دخترای ننه دریا» از احمد شاملو را بخوانید.